Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Galeria zdjęć

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 401 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji sp401.edu.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Datę ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2023-09-01

 

Skróty klawiaturowe: 

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 401 w Warszawie - Małgorzata Ściślewska - Kotarska
  e-mail: sp401@eduwarszawa.pl  tel: 22 6125179

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

 

 

 • Opis dostępności architektonicznej i komunikacyjnej
 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli

1) Do budynku prowadzi oznakowane wejście główne przez bramę od strony ulicy

    Tarnowieckiej. Do wejścia prowadzą schody jednobiegowe (4 stopnie) i pochylnia

    przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

2) Stanowisko pracownika dyżurującego znajduje się po prawej stroni od drzwi wejściowych

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

1) Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie od drzwi wejściowych

2) Bez oznaczeń brajlowskich na ścianach i dotykowych w podłodze, bez wind dla osób

    z niepełnosprawnościami.

3) Pozostałe wejścia do budynku oraz korytarze i schody nie są wykorzystane do obsługi

    Interesantów.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli

    indukcyjnych

1) Jest pochylnia dla osób z niepełnosprawnością

2) Nie ma ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością

3) Jest tłumacz migowego języka polskiego online

4) Nie ma informacji głosowej i pętli indukcyjnej

5) Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku

    powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

6) Możliwy jest dostęp do budynku  psa asystującego i przewodnika.

7) Nie ma wydzielonego pokoju dla matki z dzieckiem, który byłby wyposażony w krzesło,

    fotel, stolik i blat do przewijania dziecka.

8) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla

    osób z niepełnosprawnością

9) Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie szkoły

10) Miejsca parkingowe dla osób z  niepełnosprawnościami w bliskim otoczeniu na parkingach

      ogólnodostępnych osiedlowych.

 1. Informacje dotyczące dojazdu

1) Dojazd komunikacją miejską

 1. a) Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Łukowskiej i Ostrobramskiej
 • Przystanek Tarnowiecka 02:
 1. Linie autobusowe: 182, 158, 141.
 • Przystanek Ch. Promenada:
 1. Linie autobusowe: 502, 168, 225.

Uwaga : Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie.

Aktualne dane można sprawdzić na stronie : https://www.wtp.waw.pl

2) Dojazd samochodem

 • Dojazd samochodem do budynku od ul. Łukowskiej.
 • W rejonie budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

. Na ternie szkoły brak  wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

3) Dojście pieszo

 • Dojście do budynku możliwe jest chodnikami osiedlowymi od ul. Łukowskiej do Tarnowieckiej
 • Przy ul. Tarnowieckiej znajduje sygnalizacja świetlna
 • Chodnik dla pieszych przy ul. Tarnowieckiej, niema wydzielonego pasa dla rowerzystów
 • Na trasie dojścia do budynku chodnikiem od ul. Łukowskiej i ulic osiedlowych nie ma

   schodów ani podjazdów dla wózków.

4) Postój taksówek

 • Najbliższy postój taksówek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Tarnowieckiej i Łukowskiej.

 

Data dodania: 2023-08-24 14:50:50
Data edycji: 2023-08-31 08:14:59
Ilość wyświetleń: 321
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej